Website đơn vị tiêu biểu
https://thcs-giaotien-namdinh.violet.vn/
Lượt truy cập: 5
Website của Trường Tiểu học Giao Hương
Lượt truy cập: 4
Website của Trường Tiểu học Giao Yến
Lượt truy cập: 4
Website của Trường THCS Giao Yến
Lượt truy cập: 3
Website của Trường THCS Giao Tân
Lượt truy cập: 3
Website của Trường THCS Giao Phong
Lượt truy cập: 2
Website của Trường THPT Quất Lâm
Lượt truy cập: 2